จะตั้งค่า Smart Illumination ได้อย่างไร?

จะตั้งค่า Smart Illumination ได้อย่างไร?
20190604_1729001_How-to-set-Smart-Illumination_851068_168459_0.pdf (uniview.com)

error: Content is protected !!