ดู Cloud (ในระบบAHD) ไม่ได้

1 ตรวจสอบสายLANว่าเสียบอยู่หรือไม่ตรวจสอบไฟสถานะที่ช่องเสียบสาย LAN ว่ามีไฟติดหรือกระพริบหรือไม่

2 เปิด DHCP ในเครื่องบันทึกเพื่อรับ IP จาก Router ใหม่ และดูว่าได้รับ IP เป็นตัวใหม่จาก Router  หรือไม่ ถ้าได้เป็น IP ตัวใหม่มา จากนั้นให้เราเลือกกลับมาที่  STATIC IP ”คงที่”

3 เปิด “ใช้งาน”   หัวข้อ ” Cloud”  >”Info” (ข้อมูล)และไปที่หัวข้อทางซ้ายมือแนวตั้ง version

4 เอา SERIAL NUMBER ที่จะเป็น ตัวอักษรและตัวเลข  ปนกันมา หรือสแกน QRCode หน้าเครื่อง ใส่ใน APP มือถือ และลองดูว่าใช้งานได้หรือไม่

error: Content is protected !!