Forward Port ไม่ผ่าน / เปลี่ยน Router ใหม่แล้ว

1 เช็ค IP  WAN ใน Router  กับ  IP  WAN ผ่านหน้าเว็บ canyouseeme.org ว่าตรงกันหรือไม่ (ถ้า IP WAN) ไม่ตรงกัน ให้โทรแจ้งทาง ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต รีเซ็ต IPWAN (IP WAN) ใหม่) // กรณี ถ้าหาก เปลี่ยน Router ใหม่ต้องทำการ Forward Port ใหม่ก่อน

2 ถ้าไม่ผ่าน เช็คว่าการForward Port ว่า Config ถูกหรือไม่

3 ถ้าคิดว่าตั้งค่าถูกแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาโทรหา 1795 ให้ทีมช่างเทคนิค  ตรวจสอบและแก้ปัญหา ในขั้นถัดไป

error: Content is protected !!