SSD มีอายุการใช้งานนานเท่าใดบน NAS

SSD มีอายุการใช้งานนานเท่าใดบน NAS

อายุการใช้งานของ SSD ใน NAS จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้งาน ประเภทของ SSD และคุณภาพ โดยทั่วไปแล้ว SSD รุ่นใหม่จะมีอายุการใช้งานหลายปี โดยมักจะอยู่ที่ 5-10 ปีหรือนานกว่านั้นตามการใช้งานทั่วไป ทางที่ดีควรตรวจสอบข้อกำหนดของผู้ผลิตเพื่อดูข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSD รุ่นใดรุ่นหนึ่ง