1TB สามารถจัดเก็บวิดีโอได้กี่วิดีโอ

จำนวนวิดีโอจริงที่สามารถใส่ได้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 1TB ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงความละเอียด ความยาว คุณภาพ และการบีบอัดที่ใช้ การประมาณการต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น:

ตามความละเอียดมาตรฐาน 1080p หากขนาดเฉลี่ยของภาพยนตร์คือ 1.5GB ดังนั้น 1TB จะสามารถเก็บภาพยนตร์ได้ประมาณ 666 เรื่อง

อิงตามความละเอียดคุณภาพสูง 1080p หรือคลิป 4K ที่สั้นกว่า หากขนาดเฉลี่ยของภาพยนตร์แต่ละเรื่องคือ 4GB ดังนั้น 1TB จะสามารถเก็บภาพยนตร์ได้ประมาณ 250 เรื่อง

สำหรับคลิป 4K คุณภาพสูงที่ยาวขึ้น หากขนาดเฉลี่ยของแต่ละคลิปคือ 10GB ดังนั้น 1TB จะสามารถเก็บวิดีโอได้ประมาณ 100 รายการ

ความละเอียด                                                                          ขนาดภาพยนตร์                                                                              จำนวนวิดีโอ
1080p                                                                                             1.5GB                                                                                      ประมาณ 666
คุณภาพสูง 1080p หรือสั้นกว่า 4K                                                  4GB                                                                                       ประมาณ 250
คุณภาพสูงกว่า 4K                                                                          10GB                                                                                       ประมาณ 100

error: Content is protected !!